blog image

سلامت روان

کلمات کلیدی :

شهر خاطرات

گردش امروز را با رفتن به شهر خاطرات ادامه می دهیم. در این بخش از گردش امروز شما با یک شهر بزرگ و شلوغ دیگر از شهرهای مغز آشنا خواهید شد. آماده هستید به شهر خاطرات سفر کنیم و با این شهر بیشتر آشنا شویم؟

همزمان با وقوع یک اتفاق در زندگی، در شهر تفکر مغز، فکری به گردش در می آید. فکری که به آن اتفاق معنا می دهد و آن اتفاق را برای ما تفسیر می کند. زمانی که از آن اتفاق می گذرد، رد پایی از آن اتفاق در مغز ما به جا می ماند. این رد پا و اثر می تواند به صورت تصویر، صدا، بو، مزه و یا سردی و گرمی، زبری یا نرمی باشد. این اثر که به آن خاطره می گوییم در ذهن ما ماندگار شده و در شهر خاطرات مغز برای خودش خانه ای می سازد. اما این خاطره تنها نیست. شهروندان شهر خاطره یا همان خاطرات دوستان نزدیکی در شهر تفکر و هیجان دارند.

حال در نظر بگیرید اتفاق جدیدی در زندگی شما می افتد. بعنوان مثال با فرد جدیدی در محیط کارتان آشنا می شوید. اگر این فرد شما را به یاد فردی بیندازد که قبل از این او را می شناخته اید و نسبت به او احساس خوبی داشته اید، بلافاصله پس از دیدن همکار جدید، خاطره فردی که قبلا می شناختید، در شهر خاطرات به گردش در می آید. این خاطره بلافاصله به دوستش در شهر افکار پیامی می دهد و از آن فکر می خواهد تا از خانه اش در شهر تفکر بیرون بیاید. آن فکر می تواند عبارت یا تصویر ذهنی با این محتوا باشد:« چه آدم مهربانی و آرامی است، همکار خوبی به نظر می رسد». این فکر هم به دوست نزدیک خود هیجان علاقه در شهر هیجانات پیام داده و علاقه در شهر هیجانات مغز شما به گردش در می آید. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. هیجان نیز پیامی به شهر دیگری در مغز به نام شهر انگیزه می فرستد. بیایید با هم به شهر انگیزه برویم و ببینیم این داستان چگونه ادامه پیدا می کند.