blog image

سلامت روان

کلمات کلیدی :

شهر تفکر

ورود شما را به تور گردشگری مغز به مقصد شهر تفکر خوش آمد می گویم. در این سفر با هم همراه خواهیم بود تا با شهر دیگری در مغز به اسم شهر تفکر آشنا شویم.

 شهرتفکر هم شهروندهایی دارد که همان افکار ما هستند. افکار ما به صورت جملات، عبارات یا تصاویر ذهنی در خیابانهای شهر تفکر رفت و آمد می کنند.

بگذارید سفرمان را با پرسیدن یک سئوال هیجان انگیزتر کنیم. در این لحظه که مشغول مطالعه این مطلب هستید به چه چیزی فکر می کنید؟ به مطالبی که می خوانید؟ به کارهایی که بعد از مطالعه می خواهید انجام دهید؟ به اتفاقاتی که دقایقی قبل برای شما افتاده اند؟

به هر کدام از این موارد که فکر کنید، محتوی افکار شما شهروندی در شهر تفکر خواهد بود که به صورت یک عبارت، جمله و یا تصویر ذهنی در خیابانهای شهر تفکر مغزتان به حرکت درآمده است. اجازه بدهید مثالی بزنم. مثلا همزمان که مشغول مطالعه این کتاب هستید اگر به کارهایی که لازم است بعد از مطالعه انجام دهید فکر می کنید ممکن است فکری با محتوی از ذهن تان عبور کند. این فکر می تواند شهروندی در شهر تفکر باشد که لباس جمله یا عبارت پوشیده است و یا لباس یک تصویر ذهنی را به تن کرده است و شما تصویر پرداخت قبض موبایل تان را در ذهن تان می بینید.

 نکته جالب این جاست که وقتی اتفاقی برای ما می افتد به میزان اهمیتی که آن اتفاق برای ما دارد در شهر تفکر، افکاری از خانه هایشان بیرون آمده و در خیابانهای شهر به گردش در می آیند. این افکار بنا به محتوایی که دارند به یکی از شهروندان شهر هیجان که با او همخوان و دوست هست، پیامی فرستاده و از آن هیجان درخواست می کند که در خیابانهای شهر هیجان به گردش در بیاید. 

اجازه دهید به مثال قبل برگردیم. فرض کنیم شما در حین مطالعه کتاب هستید و این فکر در شهر تفکر مغز شما به گردش در می آید که: « چه جالب!.... نمی دونستم افکار و هیجانهای ما اینجوری به هم ربط دارند... خوب بقیه اش چیه؟... این فکر و هیجان وقتی آمدن توی خیابانهای شهرشون چه کار می کنن؟»

همانطور که گفتیم این فکر می تواند لباس عبارت، جمله و یا تصویر ذهنی را بپوشد. فکر با محتویی که در بالا گفته شد، به هیجان همخوان و همراه خودش در شهر هیجان پیام می دهد و او را به گردش در شهر هیجان دعوت می کند. به نظر شما همخوان ترین و همراه ترین هیجان با این فکر چه هیجانی می تواند باشد؟

علاقه؟ تعجب؟ کنجکاوی؟

به نظر من همراه ترین هیجان با فکر: « چه جالب!.... نمی دونستم افکار و هیجانهای ما اینجوری به هم ربط دارند... خوب بقیه اش چیه؟... این فکر و هیجان وقتی آمدن توی خیابانهای شهرشون چه کار می کنن؟»،  کنجکاوی است. وقتی پیام فکر به دست هیجان کنجکاوی/ علاقه/ تعجب رسید، این هیجان هم در شهر هیجان مغز ما به گردش در می آید. گردش یک هیجان در شهر هیجانات اتفاقات دیگری را در یکی دیگر از شهرهای مغز رقم می زند. پس از سفر به شهر تفکر و خاطرات به آن شهر که شهر انگیزه نام دارد، سری خواهیم زد و با آن شهر و شهروندانش آشنا خواهیم شد.