blog image

معرفی کتاب

کلمات کلیدی :

شناخت‌درمانی سوء مصرف مواد

نویسندهآرون بک، فرد رایت، کری نیومن، بروس لسه

مترجمعلی حسین اسفندزاد

درباره این کتاب:

شناخت ‌درمانی یک مدل درمان روانی– اجتماعی کاملاً مستند و مقرون به صرفه برای پرداختن به اختلالات سوء مصرف مواد ارائه می‌کند. این کتاب جامع و سهل‌آموز، به روشنی مدل شناختی اعتیاد، جزئیات فرمول‌بندی مورد، مدیریت رابطه درمانی، و ساختار جلسات درمان را شرح می‌دهد. این کتاب نحوه آموزش مدل و رویه‌های درمان به بیماران و اداره کردن وسوسه‌ها و امیال شدید آنها به مواد و الکل را شرح می‌دهد. راهبردها و تکنیک‌های شناختی و رفتاری ویژه سوء مصرف مواد، و همچنین روش‌ها برای درک و کار با بیمارانی که مسائل همزمان افسردگی، اضطراب، تحمل کم برای ناکامی، خشم، و اختلالات شخصیت را نشان می‌دهند، به تفصیل توضیح داده شده‌ است. در این کتاب همچنین به موضوعات مهمی مانند مدیریت بحران و جلوگیری از عود پرداخته شده است. عامل افزایش دهنده سودمندی این کتاب ضمائمی هستند که سیاهه‌ها و فهرست‌های بازبینی مراجع نمونه را به نمایش می‌گذارند. این فرم‌ها برای کمک به متخصص بالینی در شناسایی آماج‌های مداخله، پیگیری پیشرفت در طول زمان، و ایجاد یک برنامه پیشگیری از عود فردی‌ شده برای هر مراجع طراحی شده‌اند.

 

فهرست

مقدمه

فصل 1 :مرور کلی بر سوءمصرف مواد

فصل 2 :مدل شناختی اعتیاد

فصل 3 :نظریه و درمان اعتیاد

فصل 4 :رابطۀ درمانی و مسائل مربوط به آن

فصل 5 :فرمولبندی بیمار

فصل 6 : ساختار جلسۀ درمان

فصل 7 :آموزش مدل شناختی به بیماران

فصل8 :تعیین اهداف

فصل 9 :تکنیکهای شناخت درمانی

فصل 10 : مقابله با وسوسه ها و امیال شدید

فصل 11 :تمرکز بر باورها

فصل 12 :اداره کردن مسائل کلی زندگی

فصل 13 : مداخله در بحران

فصل 14 :درمان افسردگی در افراد معتاد

فصل 15 :خشم و اضطراب

فصل 16 :اختلالات شخصیت همراه

فصل 17 :جلوگیری از عود در شناختدرمانی سوءمصرف مواد

پیوست 1 :باورهای مربوط به مصرف مواد

پیوست 2 :فهرست بازبینی برای برخورد با دودلی و لغزشها

پیوست 3 : نمونههای معمول از مزایا و معایب مصرف مواد

پیوست 4 :ثبت روزانۀ وسوسه ها

پیوست 5 :گزارش بیمار از جلسۀ درمان

پیوست 6 :دالیل احتمالی برای انجام ندادن تکالیف خودیاری منزل

پیوست 7 :مداخلۀ شناختدرمانی در سوءمصرف کنندگان مواد HIV مثبت

منابع

واژه نامه انگلیسی به فارسی

واژه نامه فارسی به انگلیسی