blog image

پیش از ازدواج

کلمات کلیدی :

خود شناسی گامی برای ازدواج موفق

آشنایی با نیازهای اساسی

در وجود تمامی انسانها پنج نیاز اساسی وجود دارد. با آنکه نوع این نیازها در تمامی افراد یکسان است اما اندازه این نیازها در افراد مختلف، متفاوت است. همخوانی اندازه این پنج نیاز در ازدواج به رضایتمندی از زندگی زوجی کمک بزرگی می نماید. این پنج نیاز عبارتند از:

 • نیازهای حیاتی که برای بقا ضروری اند.
 • نیاز به عشق و تعلق که در روابط انسانی نقش مهمی ایفا می کند.
 • نیاز به آزادی که به نداشتن محدودیت مربوط می شود.
 • نیاز به قدرت که با داشتن کنترل و تسلط ارتباط دارد.
 • نیاز به تفریح و سرگرمی که با تجربه احساس شادی مرتبط است.

نکته مهم اینکه بین خواسته ها و نیازها تفاوت وجود دارد. ممکن است دو نفر اندازه نیاز برابری داشته باشند اما نیاز خود را به دو شکل متفاوت برطرف کنند. بعنوان مثال فردی نیاز به تفریح خود را با شرکت در مهمانی ها ارضا می کند و دیگری همان میزان نیاز به تفریح را با طبیعت گردی برآورده می سازد.

 

نیازهای حیاتی ( نیاز به بقا)

نیاز های حیاتی یا نیاز به بقا به شور زندگی و انجام هر کاری که بقای فرد را تامین کند، اشاره دارند. برای تشکیل خانواده و تجربه ازدواج موفق، لازمست شور زندگی بالایی وجود داشته باشد و این شور به باد انتقاد گرفته نشود. در نیازهای حیاتی میزان اهمیتی که ما به این موارد می دهیم سنجیده می شود:

 • سلامت جسمانی و بهداشت
 • مخارج و پس انداز
 • مسکن
 • آینده شغلی
 • وقت شناسی
 • میل جنسی

 

نیاز به عشق و تعلق

نیاز به عشق و تعلق به دو طریق ارضا می گردد:

 • تقدیم عشق
 • دریافت عشق

برای ازدواج موفق لازمست هم قادر به عشق ورزی و تقدیم عشق باشیم و هم در دریافت آن توانمند باشیم. اگر در عشق ورزی توان بالایی داشته اما در دریافت عشق ناتوان باشیم ( و برعکس) ازدواج موفقی را تجربه نخواهیم کرد.

تناسب میزان نیاز به عشق و تعلق هر فرد با توان عشق ورزی کاندید ازدواجش، موضوع مهمی است که لازمست مورد توجه قرار گیرد. اگر این تناسب وجود نداشته باشد، آنکه نیاز بیشتری به دریافت عشق دارد، احساس ناکامی مداومی را تجربه خواهد کرد و آنکه توان کمتری برای تقدیم عشق دارد، احساس ناکافی بودن می کند.

احساس ناکامی و بی کفایتی می تواند رابطه زوجی را به نافرجامی بکشاند.

 

نیاز به قدرت:

نیاز به قدرت، برای قدرت، خاص ما انسانهاست. ارضای نیاز به قدرت به دو شکل سالم و ناسالم انجام می شود.

در شکل سالم، فرد برای ارتقای موقعیت اجتماعی، اقتصادی یا شخصی خود به نحوی تلاش می کند که فواید رشد او احراز قدرتش به دیگران نیز برسد.

در شکل ناسالم و آسیب زا، فرد برای دستیابی به قدرت هر کاری را انجام می دهد. بعنوان مثال با تحقیر و پایین کشاندن دیگران در پی دستیابی به قدرت است.

ازدواج موفق مستلزم آن است که فرد برای ارضای نیاز به قدرتش از شیوه های سالم استفاده نماید. اگر نیاز به قدرت در هر دو کاندید ازدواج بالا باشد، تسلط به مهارتهای گفتگو و حل مسئله ضرورت بیشتری می یابد. عدم تسلط به این مهارت می تواند جنگ قدرت را در زندگی زوجی به راه اندازد

ادامه مطلب در هفته آینده