blog image

تفاوت در نیاز به صمیمیت همسران

کلمات کلیدی :

تفاوت همسران در نیاز به صمیمیت

صمیمیت فرآیند پویا و تعاملی است و مبتنی بر احترام و اعتماد می باشد. بنابراین همسران برای درمیان گذاشتن عمیق ترین احساسات و افکار خود با یکدیگر باید احساس ایمنی کنند. نگران مورد قضاوت قرار گرفتن و یا احیانا تمسخر طرف مقابل نباشند. هر کدام از همسران در فرآیند صمیمیت باید اطمینان داشته باشند که طرف مقابل آنچه او افشا کرده است را خوب می فهمد. از سوی دیگر باید خیالش راحت باشد که طرف مقابل نیز همین مقدار برای او خودافشایی می کند.

در چنین فضایی است که صمیمت شروع به بالیدن خواهد کرد. در این حالت هر کدام از همسران پذیرای خودافشایی دیگری است و متقابلا این کار را انجام می دهد. پذیرای دنیای درونی دیگری بودن و او را به دنیای درونی خود راه دادن ساختاری است که رابطه را به سطح عمیق تری از عشق و اعتماد می برد.

اما واقعیت این است که تمامی همسران از نیاز به صمیمیت یکسانی برخوردار نیستند. بسیار پیش می آید که نیاز به صمیمیت زن و شوهر به یک اندازه نباشد. این موضوع اگر چه طبیعی است اما می تواند بر رضایت از زندگی زوجی تاثیر منفی بگذارد مگر آنکه همسران شیوه مواجهه سالم با این تفاوت را بدانند.

صمیمیت صفتی است که از نه مولفه مختلف تشکیل شده است:

 • صمیمیت عاطفی
 • صمیمیت روانشناختی
 • صمیمیت عقلانی
 • صمیمیت جسمی
 • صمیمیت جنسی
 • صمیمیت معنوی
 • صمیمیت تفریح و سرگرمی
 • صمیمیت زیبایی شناختی
 • صمیمیت زمانی

این امکان وجود دارد که همسران اگرچه نیاز به صمیمیت کلی مشابهی دارند اما در هر کدام از این مولفه ها تفاوتهایی با یکدیگر داشته باشند. اگر چه به نظر می رسد زمانی که همسران در نیاز به صمیمیت در هر کدام از این مولفه ها با یکدیگر تفاوت دارند، احساس رضایتمندی کمتری را تجربه می کنند، اما در شرایط خاصی این امکان وجود دارد که تفاوت موجود با نارضایتی از رابطه همراه نباشد:

 1. اگر آن بخش از صمیمیت که همسران در آن تفاوت معناداری دارند، بخش عمده شخصیت یکی از آنان نباشد و برای او معنای عمیقی را به همراه نداشته باشد، تفاوت در میزان صمیمیت در آن حوزه باعث ایجاد نارضایتی از رابطه نخواهد شد. بعنوان مثال اگر همزمان با آنکه فرد نیاز به صمیمیت جسمانی بالایی دارد، لمسی بودن ویژگی بارز فرد نباشد، تفاوت در میزان صمیمیت جسمانی باعث بروز نارضایتی از رابطه نخواهد شد. در مقابل برای فردی که لمسی است و نیاز به صمیمت بالایی در حوزه صمیمت جسمی دارد، پایین بودن نیاز به صمیمیت جسمانی همسر می تواند با نارضایتی همراه باشد.
 2. تفاوت موجود آنقدر زیاد نباشد که دردسر آفرین شود. به ویژه زمانی که نیاز به صمیمیت در آن بخش که همسران با یکدیگر تفاوت دارند بتواند توسط سایر افراد ارضا شود. بعنوان مثال اگر همسران در صمیمیت زیبایی شناختی با یکدیگر تفاوت داشته باشند این امکان وجود دارد همسری که نیاز بیشتری دارد بتواند این نیاز را از سایر ارتباطات امن زندگیش تامین نماید. نکته مهم در این میان توجه به منابع امن برای تامین نیاز به صمیمیت بیشتر است. منابعی که تهدیدی برای انسجام رابطه زوجی نباشند.
 3. پذیرش این موضوع که احتمال زیادی دارد نیاز به صمیمیت همسران در تمامی حوزه ها یکسان نباشد. انعطاف پذیری هر کدام از همسران و تاب آوری ناکامی کمک می دهد تا بتوانند با تفاوت در نیاز به صمیمیت در یک یا دو مولفه از مولفه های صمیمیت به خوبی کنار بیایند.

 

 

برداشت از کتاب تکنیک های افزایش صمیمیت در زوج درمانی

نوشته دنیس ا .گاروزی

ترجمه: دکتر زهرا اندوز و دکتر حسن حمیدپور

انتشارات ارجمند