blog image

اعتیاد به عشق میان نارسیست و هم وابسته

کلمات کلیدی :

تمامی نارسیست ها به یک هم وابسته معتاد به عشق نیازمندند

« شایع ترین رابطه مسموم، رابطه میان یک فرد خودشیفته معتاد به عشق و یک فرد هم وابسته معتاد به عشق است. متضادها همدیگر را جذب می کنند و معتادان به عشق آسیب پذیر هستند.» نویسنده، درمانگر و پایه گذار معتادان به عشق گمنام سوزان پی بادی

خودشیفتگی یک اختلال شخصیت است. این اختلال ریشه در سوء استفاده هایی دارد که فرد در دوران کودکی تجربه کرده است. وقتی در خردسالی کودکان مورد سوء استفاده قرار می گیرند، به این نتیجه می رسند که دنیا و تمام مردم « بد» هستند و خودشان تنها افرادی هستند که « خوب» تلقی می شوند. این افکار منجر به دیدگاه تحریف شده این افراد نسبت به خودشان می شود. خودشیفته ها خودشان را افرادی کامل می دانند و معتقدند آنها هستند که باید به دیگران بگویند چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. خودشیفته ها فاقد حس شفقت و دلسوزی نسبت به دیگران هستند چرا که دیگران را « کمینه» یا « اشتباه» می دانند. به طور کلی فرد خودشیفته قادر به ماندن در ارتباط سالم نیست چون مجبور است همیشه همه چیز را کنترل کند. اما در واقع کنترل گری فرد خودشیفته بخاطر ناامنی او و ترس اش از طرد شدن، مورد سوء استفاده قرار گرفتن و یا آسیب دیدن است. این رفتارهای مبتنی بر خودشیفتگی در هر دو جنس مرد و زن و هر نوع ارتباط میان آنان ( هم جنس گرا و غیر هم جنس گرا) یافت می شود.

اگر چشمهای تان را باز کنید می توانید نیاز فرد خودشیفته را برای کنترلگری و خود محوری اش، تشخیص دهید. اگر شما مرتکب اشتباهی شوید، او با سردی از شما انتقاد خواهد کرد. فرد خودشیفته اشتباه گذشته شما را هرگز از یاد نمی برد. او از شما می خواهد در چهارچوب سخت گیرانه ای قرار بگیرید و به شما بخاطر آنچه او ضعف یا آسیب پذیری می پندارد، توهین و اهانت می کند.

خودشیفته ها برای اغوای دیگران و وادار کردنشان تا به شکل دلخواه آنان رفتار کنند، بسیار فریبنده اند. توان آنان در تحت تاثیر قرار دادن دیگران شگفت آور است. آنها مطمئن و با انگیزه به نظر می رسند. معتادان به عشق به دام خودشیفته ها افتاده و به آنها ملزم و متعهد می شوند. خودشیفته ها در کارشان مهارت بالایی دارند، زمانی که چهره واقعی آنان بر ملا می شود، شریک ارتباطی شان را به شکلی به بازی می گیرند که مطمئن شوند آنها را رها نخواهد کرد. گویی خودشیفته ها و معتادین به عشق هم وابسته بر سر یک چیز می جنگند: هر دو از رها شدن به شدت واهمه دارند.

رهاشدگی اولیه کودکی، محیط خشن و سختی را برای کودک بوجود می آورد، محیطی که کودک را وامی دارد تا تحمل کرده و زود بزرگ شود. کودکان از این واقعیت که رها شده اند، متنفرند اما معتقدند که می توانند درد رها شدگی را طاقت بیاورند و اگر به اندازه کافی تلاش کنند، بار دیگر رها نخواهند شد. معتادین به عشق هم وابسته از چنین محیط های آسیب زای کودکی سربر می آورند.

مرد هم وابسته معتاد به عشق، یک بازمانده است. او به در و دیوار می زند تا فرزندان و خانواده اش زنده بمانند. این هم وابستگان معتاد به عشق نقش شان را بعنوان توانمند کننده شریک ارتباطی خودشیفته شان به صورت مداوم به خوبی انجام می دهند. انها قادر نیستند از خودشان حرف بزنند و برای فرار از درد تعارضاتشان با معشوق به خودشان فشار می آورند و خود را نادیده می گیرند. آنها قوی و منعطف هستند.  

ملیسا کیلین :مربی بهبودی. نوامبر2015

مترجم: فائقه رزاقی

مسئول دپارتمان آموزش کلینیک تخصصی زوج و خانواده پویش

منبع:
 

Every narcissist needs a codependent love addict -

https://www.mkrecoverycoaching.com › 2017/11/08

 

1.       

 تمامی نارسیست ها به یک هم وابسته معتاد به عشق نیازمندند

« شایع ترین رابطه مسموم، رابطه میان یک فرد خودشیفته معتاد به عشق و یک فرد هم وابسته معتاد به عشق است. متضادها همدیگر را جذب می کنند و معتادان به عشق آسیب پذیر هستند.» نویسنده، درمانگر و پایه گذار معتادان به عشق گمنام سوزان پی بادی

خودشیفتگی یک اختلال شخصیت است. این اختلال ریشه در سوء استفاده هایی دارد که فرد در دوران کودکی تجربه کرده است. وقتی در خردسالی کودکان مورد سوء استفاده قرار می گیرند، به این نتیجه می رسند که دنیا و تمام مردم « بد» هستند و خودشان تنها افرادی هستند که « خوب» تلقی می شوند. این افکار منجر به دیدگاه تحریف شده این افراد نسبت به خودشان می شود. خودشیفته ها خودشان را افرادی کامل می دانند و معتقدند آنها هستند که باید به دیگران بگویند چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. خودشیفته ها فاقد حس شفقت و دلسوزی نسبت به دیگران هستند چرا که دیگران را « کمینه» یا « اشتباه» می دانند. به طور کلی فرد خودشیفته قادر به ماندن در ارتباط سالم نیست چون مجبور است همیشه همه چیز را کنترل کند. اما در واقع کنترل گری فرد خودشیفته بخاطر ناامنی او و ترس اش از طرد شدن، مورد سوء استفاده قرار گرفتن و یا آسیب دیدن است. این رفتارهای مبتنی بر خودشیفتگی در هر دو جنس مرد و زن و هر نوع ارتباط میان آنان ( هم جنس گرا و غیر هم جنس گرا) یافت می شود.

اگر چشمهای تان را باز کنید می توانید نیاز فرد خودشیفته را برای کنترلگری و خود محوری اش، تشخیص دهید. اگر شما مرتکب اشتباهی شوید، او با سردی از شما انتقاد خواهد کرد. فرد خودشیفته اشتباه گذشته شما را هرگز از یاد نمی برد. او از شما می خواهد در چهارچوب سخت گیرانه ای قرار بگیرید و به شما بخاطر آنچه او ضعف یا آسیب پذیری می پندارد، توهین و اهانت می کند.

خودشیفته ها برای اغوای دیگران و وادار کردنشان تا به شکل دلخواه آنان رفتار کنند، بسیار فریبنده اند. توان آنان در تحت تاثیر قرار دادن دیگران شگفت آور است. آنها مطمئن و با انگیزه به نظر می رسند. معتادان به عشق به دام خودشیفته ها افتاده و به آنها ملزم و متعهد می شوند. خودشیفته ها در کارشان مهارت بالایی دارند، زمانی که چهره واقعی آنان بر ملا می شود، شریک ارتباطی شان را به شکلی به بازی می گیرند که مطمئن شوند آنها را رها نخواهد کرد. گویی خودشیفته ها و معتادین به عشق هم وابسته بر سر یک چیز می جنگند: هر دو از رها شدن به شدت واهمه دارند.

رهاشدگی اولیه کودکی، محیط خشن و سختی را برای کودک بوجود می آورد، محیطی که کودک را وامی دارد تا تحمل کرده و زود بزرگ شود. کودکان از این واقعیت که رها شده اند، متنفرند اما معتقدند که می توانند درد رها شدگی را طاقت بیاورند و اگر به اندازه کافی تلاش کنند، بار دیگر رها نخواهند شد. معتادین به عشق هم وابسته از چنین محیط های آسیب زای کودکی سربر می آورند.

مرد هم وابسته معتاد به عشق، یک بازمانده است. او به در و دیوار می زند تا فرزندان و خانواده اش زنده بمانند. این هم وابستگان معتاد به عشق نقش شان را بعنوان توانمند کننده شریک ارتباطی خودشیفته شان به صورت مداوم به خوبی انجام می دهند. انها قادر نیستند از خودشان حرف بزنند و برای فرار از درد تعارضاتشان با معشوق به خودشان فشار می آورند و خود را نادیده می گیرند. آنها قوی و منعطف هستند.  

ملیسا کیلین :مربی بهبودی. نوامبر2015

مترجم: فائقه رزاقی

مسئول دپارتمان آموزش کلینیک تخصصی زوج و خانواده پویش

منبع:
 

Every narcissist needs a codependent love addict -

https://www.mkrecoverycoaching.com › 2017/11/08