blog image

مداخلات رفتاری در درمان مشکلات صمیمت زوج

کلمات کلیدی :

مداخلات رفتاری در درمان مشکلات صمیمت زوجی

در درمان متمرکز بر مشکلات صمیمت، هدف مداخلات رفتاری کمک به زوج ها برای تغییر الگوهای رفتاری تخریب کننده صمیمیت به رفتاری است که صمیمیت را ممکن ساخته و یا تقویت می کند. این مداخلات همچنین برای مهارت آموزی به افرادی که در برقراری و حفظ روابط صمیمانه مشکل دارند، سودمند هستند.

آموزش مهارتهای ارتباطی و حل مسئله سنگ بنای رویکردهای رفتاری برای درمان زوج های آشفته است. رویکردهای جدیدتر زوج درمانی رفتاری کلاسیک را گسترش داده اند تا مداخلاتی را هم با هدف تغییر الگوهای بدکارکرد تفکر و هیجان در برگیرد.

مداخلات رفتاری به ویژه در ابتدای درمان بسیار سودمند هستند. این مداخلات هم به عنوان ابزار تشخیصی و هم به عنوان ابزار درمانی به کار می روند. این مداخلات زمانی کاربرد تشخیصی دارند که در ابتدای درمان استفاده شوند تا مشخص کنند که آیا مشکلات زوج با ارائه اطلاعات و مهارت آموزی ساده حل می شود یا اینکه فواید محدود مهارت آموزی نشان می دهد مشکلات زوج عوامل پیچیده تری دارد. شکست مهارت آموزی در بهبود مشکلات زوج به درمانگر نشان می دهد که باید ابعاد شناختی و هیجانی چالش صمیمیت زوج را بررسی کند.

مداخلات رفتاری حتی زمانی که به خودی خود کافی نیستند، بسیار سودمند واقع می شوند.این مداخلات از طریق تقویت مثبت ِافراد برای ایجاد تغییرات کوچک، به آنها امید می بخشد و به برقراری اتحاد درمانی کمک می کنند. زوج هایی که در آستانه جدایی هستند اغلب با خوشحالی متوجه می شوند که یک قرارداد رفتاری که صحبت درباره جدای را برای بازه زمانی مشخصی به تعویق می اندازد، اضطراب آنها را کمتر می کند و به آنها این آزادی را میدهد که در رابطه با یکدیگر خطرهای بیشتری را بپذیرند. علاوه بر این، آموزش مهارتهای ارتباطی میتواند به زن و شوهر کمک کند تا عادتهای ارتباطی منفی و مخرب تثبیت شده ای را که در طول سالها کسب کرده اند، بشکنند.

اپسین و باکوم ( 2003) اشاره می کنند که زوج های آشفته اغلب به مجموعه ای از مداخلات نیاز دارند که به آنها کمک کند به شیوه های سازنده تری با یکدیگر تعامل کنند و یک الگوی منفی که ممکن است تثبیت شده باشد را بشکنند.  

مداخلات رفتاری در جلسات زوج درمانی را می توان به این گونه خلاصه نمود:

اوایل درمان

 • هدایت رفتاری
 •  تنظیم قرار داد رفتاری شامل: توافق مشخص، عینی و مشترک درباره اینکه مصالحه چگونه انجام خواهد پذیرفت.
 • افزایش رفتارهای مثبت شامل: مبادله رفتاری، روزهای ویژه یا روزهای مهرورزی
 • ترغبیب به ابراز موثر خود

 

اواسط درمان

 • شناسایی پیوندهای رفتار- پیامد و واکنش موثر
 • آموزش مهارتهای ارتباط صمیمانه شامل: مهارتهای ابراز خود، مهارتهای گوش دادن، از جمله گوش دادن به پیامهای دشوار

اواسط تا اواخر درمان

 • آموزش مهارتهای اجتماعی و تمرین رفتاری شامل: هدایت رفتاری درباره رفتار اجتماعی یا رابطه ای مناسب
 • تعیین تکالیف درجه بندی شده شامل: مهارتها و فعالیت ها را به قدم های کوچکتر تقسیم کردن و به نوبت به آنها پرداختن
 • تمرین رفتاری شامل:  تمرین مراجع برای مقابله با چالشی که در آینده نزدیک خواهد آمد و بررسی اقداماتی که می تواند انجام دهد یا آنچه می تواند بگوید.
 • تمرین برای کسب مهارت بیشتر مراجع

 

اواخر درمان

 • تمرین بازی نقش بانقش های معکوس به این شکل که به همسران کمک کنید تا منطق موجود در دیدگاه هر یک از طرفین یک موضع گیری متضاد را درک کنند.
 • به همسران درباره موضع گیری متضاد آموزش دهید.
 • هر یک از همسران درباره راه حل میانی مشکل مورد نظر صحبت می کند در حالیکه توجه ویژه ای به درک دیدگاه همسر دارد.
 • هر یک از همسران نوعی از مصالحه را بیان میکند که دیدگاه همسر را نیز در بر می گیرد.
 • وقتی توافق و مصالحه به دست آمد، با همسران درباره پذیرش تفاوت ها و پذیرش نرسیدن به تمام چیزهای دلخواه صحبت کنید.

برداشتی از کتاب چالشهای صمیمت مفهوم بندی، ارزیابی و درمان

نوشته کارن پراگر

ترجمه فاطمه ریاحی

انتشارات ارجمند