blog image

سلامت روان

کلمات کلیدی :

خرد شیوه ای از تفکر، احساس و رفتار است که آثار مثبتی برای زندگی خود و دیگران به بار می آورد و در بافت زندگی ظاهر می‌شود

 بر اساس تعریف ارائه شده، خرد باید در عمل فرد دیده شود تا آثار مثبت برای خود فرد و دیگران به بار آورد.

 خرد یکپارچگی در فکر و عمل است. زندگی خردمند نمایی از شیوه تفکر اوست.

ویژگی های خرد

 توانمندی‌های شناختی

 شوق به یادگیری

 تامل و بازنگری

مهارتهای حل مسئله در زندگی واقعی

از خود فراروی

تاب آوری ابهام

گشودگی به تجربه

با توجه به ویژگی های خاص حرفه درمانگری به نظر می رسد، درمانگر و مشاوری می تواند بهترین و اصیل ترین کمک را به مراجع و جامعه نماید که از خرد بیشتری برخوردار باشد.

تکیه بر هوش و دانش و نشاندن این دو ویژگی به جای خرد، می تواند درمانگر را در دام خودمحوری و خودبزرگ بینی انداخته و مانع رسیدن او به مراتب عالی رشد شود.آسیب های رفتاری و یا شخصیتی مشاور و درمانگر باعث ایجاد بازی های ارتباطی مسموم میان مشاور و مراجع می گردد. این امر اعتماد مراجعین و جامعه را به حرفه و تخصص روانشناسی و مشاوره خدشه دار می سازد.