blog image

مسئولیت این دپارتمان برعهده خانم دکتر زهره سپهری شاملو دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

همکاران متخصص در این دپارتمان آماده ارائه خدمات زیر می باشند:


- مشاوره های بین فردی

- مشاوره پیش از ازدواج

- زوج درمانی

- خانواده درمانی

- مشاوره والدگری

- درمان طلاق

- رشد فردی