blog image

مسئولیت این دپارتمان برعهده خانم فائقه رزاقی کارشناس ارشد مشاوره می باشد .

آموزش های عمومی شامل:

- کارگاه های آموزشی در حوزه های رشد فردی، پیش از ازدواج، زوج، والدگری

- نشست های نقد فیلم

- سایکوتور

- ارائه مطالب علمی در حوزه های سلامت روان، روابط بین فردی، پیش از ازدواج، رابطه زوجی و معرفی کتاب هر روز در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام


- لایو های آموزشی پیج اینستاگرام


آموزشهای تخصصی شامل:

- کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه های درمان فردی، پیش از ازدواج، زوج درمانی

- دوره های سوپرویژنی بالینی و زوج درمانی

- Case report

- تمرین های عملی Roleplay

- ارائه مطالب تخصصی در حوزه های بالینی، علوم شناختی، مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی و معرفی کتاب هر روزه در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام